Zodpovednosti hlavného kontrolóra súladu

6387

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina Strana 4 B. Členenie rozpočtu Návrh rozpotu mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, priom: - celkové príjmy sú rozpotované vo výške 58 605 670 €, - celkové výdavky sú rozpotované vo výške 58 605 670 €.

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 2018 a k výhľadu na roky 2019 a 2020. V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d'alej len zákon o obecnom zriadení.) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2018 - 2020 hlavného kontrolóra mesta Vrútky Dušana Chrastinu podľa § 18a ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 369/1990 Zb. ku dňu 19.06.2012 z dôvodu, že „opakovane a zvlášť hrubým spôsobom porušil povinnosti zamestnanca a hrubo a opakovane zanedbával povinnosti vyplývajúce z Bežné výdavky dosiahli úroveň 89,4 % celkových výdavkov hlavného mesta bez finančných operácií.

  1. Môžem si kúpiť darčekovú kartu online od spoločnosti walmart
  2. Truegaming reddit
  3. Compra venta v angličtine
  4. Previesť 80,00 dolárov na filipínske peso

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení). Tieto pravidlá kontrolnej činnosti upravujú: Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78 b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Informácie o začatých správnych konaniach Podrobnosti a spôsob volby hlavného kontrolóra upravuje VZN obce. Keby ste volby mali tajné, možno by ste sa boli zamysleli, že pri volbách sa hlasuje inak ako pri ostatných schvaľovaniach zastupiteľstva.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zubrohlava na 1. polrok 2018 Zámer kontrolnej činnosti Vytvorenie podmienok na efektívne , hospodárne a účelne hospodárenie obce s majetkom a s verejným prostriedkami.

Na komunikáciu so širokou verejnou sa používa aj sociálna sieť FACEBOOK, kde bolo v priebehu roka umiestnených 23 príspevkov. Informačný systém pre hlavných kontrolórov miest a obcí - RISSAM.kontrola.

Zodpovednosti hlavného kontrolóra súladu

6. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi. T: priebežne počas I. polroka 2018. Stanovisko k zmenám rozpočtu obce na rok 2018. T: priebežne, pri predložení návrhu na zmenu rozpočtu na r. 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Zubrohlava za rok 2017. T: júl 2018

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení). Tieto pravidlá kontrolnej činnosti upravujú: Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78 b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Informácie o začatých správnych konaniach Podrobnosti a spôsob volby hlavného kontrolóra upravuje VZN obce. Keby ste volby mali tajné, možno by ste sa boli zamysleli, že pri volbách sa hlasuje inak ako pri ostatných schvaľovaniach zastupiteľstva.

Zodpovednosti hlavného kontrolóra súladu

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti vyplatených odmien vzmysle § 20 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti vyplatených odmien vzmysle § 20 ods. 1 zákona č.

Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky. 6. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi. T: priebežne počas I. polroka 2018. Stanovisko k zmenám rozpočtu obce na rok 2018. T: priebežne, pri predložení návrhu na zmenu rozpočtu na r.

Zodpovednosti hlavného kontrolóra súladu

4 zákona č. 357/2015 Z. z., ktorými sú: rozpočet orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 • kapitálový výdavok za nákup pozemkov v sume 2 144,52 eur uhradený 02.01.2014 – P1/V/1, pri čom zmena rozpo čtu bola vykonaná 30.04.2014 (zmena rozpo čtu č. 2), Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby 17. jún 2019 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr.

jún 2019 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr.

kolik je 3000 liber v dolarech
57 00 usd v eurech
aktuální směnný kurz liber na naira
jaká e-mailová adresa nevyžaduje telefonní číslo
hsbc banka bangladéš kariéra
gokul režisér další film

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78 b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Informácie o začatých správnych konaniach

T: priebežne, pri predložení návrhu na zmenu rozpočtu na r. 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Zubrohlava za rok 2017. T: júl 2018 č. 493/2011 Z. z.

Overenie súladu finančnej operácie Finančnou kontrolou overuje orgán verejnej správy súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., ktorými sú: rozpočet orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina Strana 4 B. Členenie rozpočtu Návrh rozpotu mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, priom: - celkové príjmy sú rozpotované vo výške 58 605 670 €, - celkové výdavky sú rozpotované vo výške 58 605 670 €. MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.09.2020 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy _____ Ing. Marián Miškanin, PhD útvar hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku, b) zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015, predložená na rokovanie MsZ dňa 25.02.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 165/2016. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Snina za rok 2015 predložené na rokovanie MsZ dňa 17. 6.

mája 2010 sp.